Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ  Dung, sinh 1978

Đồng chí Kim Thị Hồng Thắm, sinh 1981